Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 112 straipsnio 5 dalis numato, kad
švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus
pagal sutrumpintą darbo laiko normą dirbančius darbuotojus, t. y. darbo dienos trukmė
trumpinama visiems darbuotojams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nepriklauso dirbti
sutrumpintu darbo laiku (DK 112 straipsnio 4 dalis). Atkreipiame dėmesį, kad darbuotojai,
kuriems taikomas sutrumpintos darbo laiko normos yra nurodyti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtintame Sutrumpinto darbo laiko
normų ir apmokėjimo tvarkos apraše.
Taigi, darbo laiko trukmė trumpinama nepriklausomai nuo to, ar darbuotojas dirba visą ar
ne visą darbo laiką (DK 40 straipsnis), suminės darbo laiko apskaitos rėžimu (DK 115
straipsnis) budint (DK 118 straipsnis) ar kt. Darbo dienos trukmė prieššventinę dieną turi
būti sutrumpinama viena valanda, o darbo laiko apskaitos žiniaraštyje turi būti žymimas tą
dieną darbuotojo faktiškai dirbtas laikas.
Pažymime, kad atsižvelgiant į teisingo apmokėjimo už darbą principą, teisingumo,
sąžiningumo ir protingumo kriterijus, VDI Darbo teisės specialistai laikosi nuomonės, kad
sutrumpinta prieššventinė valanda darbuotojams turi būti apmokama darbo sutartyje
nustatytu darbo užmokesčiu.
Papildomai paaiškiname, kad:
 jeigu darbuotojas dirba keliose pareigose pas tą patį darbdavį (susitarimas dėl
papildomo darbo), tuomet viena valanda trumpinama bendra darbuotojo darbo dienos
trukmė, o ne atskirai pagal kiekvieną pareigybę;
 jeigu darbuotojas pradeda darbą švenčių dienų išvakarėse, o darbą baigia šventinę
dieną, jam darbo dienos trukmė švenčių išvakarėse turi būti sutrumpinama viena valanda
(pavyzdžiui, jeigu darbuotojas turėtų pradėti dirbti 14 val., dėl darbo laiko sutrumpinimo
pradėtų darbą 15 val.);
 tuo atveju, kai dėl darbo organizavimo ypatumų arba gamybinio būtinumo prieššventinę
dieną nėra galimybės sutrumpinti darbo laiko viena valanda, galėtų būti organizuojamas
viršvalandinis darbas DK 119 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, t. y. gavus darbuotojo
sutikimą, jeigu tai numatyta kolektyvinėje sutartyje arba yra kiti įstatyminiai pagrindai.

Šaltinis: FB grupė „Buhalterės”