vyr-buhalterisVyr.buhalterio pareigybės yra išskirtinės. Visų pirma, dėl to, kad tai itin specifinių žinių reikalaujantis darbas vertinamas ne vien įmonės vadovo, tačiau ir valstybinių institucijų. Tad vyriausiojo buhalterio darbe nėra vietos spekuliacijos, nežinojimui ir aplaidumui. Tad koks yra vyriausiojo buhalterio vaidmuo ir pareigybės įmonėje?

Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą, vyriausiasis buhalteris yra atsakingas už įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą, buhalterinių įrašų teisingumą, apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą. Kitaip, vyr. buhalterio pareiga organizuoti įmonės ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti ekonomišką materialinių, darbo ir finansų išteklių naudojimą, įmonės nuosavybės saugumą bei vadovauti įmonės buhalterijos darbuotojams.

Didelėse įmonėse įprasta turėti vyriausiąjį buhalterį ir vieną ar kelis buhalterius ar apskaitininkus. Tuomet kasdieninėmis operacijomis, dokumentų suvedimu rūpinasi apskaitininkai, o vyr buhalteris atsakingas už veiklos kontrolę, duomenų teisingumą, darbo veiklos vykdymą, ataskaitų finansinėms institucijoms teikimą, biudžetą bei atstovauti įmonę.

Tuo tarpu mažose ir vidutinėse įmonėse, kuriose vykdoma pakankamai daug operacijų, tačiau per mažai, jog turėti nuosavą vyr. buhalterį pilnu etatu renkamasi vyriausiojo buhalterio paslaugos iš išorinės įmonės. Taip profesionalus ir ilgametę patirtį turintis vyr. buhalteris atlieka visas esmines įmonei reikiamas funkcijas: patikrina, susistemina duomenis bei iki galo atlieka buhalterines prievoles, paruošia ataskaitas, pažymas, skaičiuoja atlyginimus ir pan.

Remiantis Buhalterinės apskaitos įstatymu, vyr.buhalteris, privalo:

 • Vyriausiasis buhalteris organizuoja įmonės ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja ekonomišką materialinių, darbo ir finansų išteklių naudojimą, įmonės nuosavybės saugumą; vadovauja įmonės buhalterijos darbuotojams. Vyriausiasis buhalteris privalo:
 • pagal buhalterinės apskaitos įstatymus formuoti apskaitos politiką, atsižvelgdamas į įmonės veiklos struktūrą ir ypatumus bei užtikrindamas jos finansinį stabilumą;
 • vadovauti rengiant ir priimant sąskaitų darbo planą, pirminių apskaitos dokumentų formas, organizuoti inventorizaciją;
 • kontroliuoti ūkines operacijas, buhalterinės informacijos apdorojimo technologijos ir dokumentų apyvartos tvarkos laikymąsi;
 • organizuoti turto, įsipareigojimų ir ūkinių operacijų, įplaukiančių pagrindinių lėšų, prekių bei materialinių vertybių ir piniginių lėšų apskaitą, įmonės buhalterijos darbą taip, kad buhalterinės apskaitos sąskaitos laiku atspindėtų operacijas, susijusias su jų judėjimu, gamybos ir apyvartos bei sąmatų vykdymo išlaidų, produkcijos realizavimo, darbų (paslaugų) atlikimo, ūkinės bei finansinės įmonės veiklos rezultatų apskaitą, finansinių atsiskaitymų ir kreditinių operacijų apskaitą;
 • užtikrinti racionalų įmonės ir jos padalinių buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų organizavimą, maksimaliai centralizuojant apskaitos skaičiavimo darbus ir skatinant naudoti šiuolaikines technines priemones ir informacines technologijas, pažangias apskaitos ir kontrolės formas bei metodus;
 • užtikrinti dokumentacijos realizavimo, darbų (paslaugų) atlikimo, ūkinės bei finansinės įmonės veiklos rezultatų apskaitą;
 • užtikrinti ekonomiškai pagrįstas produkcijos, darbų (paslaugų) savikainos sudaromas kalkuliacijas;
 • užtikrinti darbo užmokesčių mokėjimą;
 • užtikrinti, kad būtų teisingai skaičiuojami ir pervedami mokesčiai ir rinkliavos į valstybės, regiono ir vietos biudžetus, draudimo įmokas į valstybinius nebiudžetinius socialinius fondus, mokesčiai į banko įstaigas, lėšos kapitalinėms investicijoms finansuoti; kad iki nustatytų terminų būtų padengtos bankų paskolos, kad būtų skiriamos lėšos įmonės darbuotojams materialiai skatinti;
 • kontroliuoti, kaip laikomasi pirminių ir buhalterinių dokumentų, atsiskaitymų ir mokėjimo įsipareigojimų forminimo tvarkos, kaip naudojamas darbo užmokesčio fondas, įmonės darbuotojams skirtas pareigines algas, inventorizuojant kontroliuoti pagrindines lėšas, prekes bei materialines vertybes ir pinigines lėšas;
 • organizuoti buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų, dokumentų revizijų struktūriniuose įmonės padaliniuose organizavimo patikras;
 • siekiant nustatyti vidaus ūkio rezervus, šalinti nuostolius ir negamybines išlaidas, dalyvauti atliekant įmonės ūkinės bei finansinės veiklos ekonominę analizę, remiantis buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų duomenimis;
 • imtis priemonių išvengti trūkumų, neteisėtų piniginių lėšų ir prekių bei materialinių vertybių išlaidų, finansų ir ūkio įstatymų pažeidimų;
 • dalyvauti forminant trūkumų ir piniginių lėšų bei prekių ir materialinių vertybių grobstymo medžiagą, reikalui esant kontroliuoti perduodant šią medžiagą tardymo ir teismo organams;
 • bendradarbiauti su bankais laisvų finansinių lėšų įdėjimo į bankų depozitinius indėlius (sertifikatus) ir aukšto likvidumo valstybinių vertybinių popierių įsigijimo klausimais;
 • kontroliuoti apskaitos operacijas su depozitinėmis ir kreditinėmis sutartimis, vertybiniais popieriais;
 • užtikrinti, kad būtų griežtai laikomasi etatinės, finansų bei kasos drausmės, administracinių, ūkinių bei kitų išlaidų sąmatų, įstatymų iš buhalterinių balansų nurašant trūkumus, debitines skolas ir kitus nuostolius;
 • užtikrinti, kad buhalteriniai dokumentai būtų saugūs, taip pat nustatyta tvarka forminami ir atiduodami į archyvą;
 • dalyvauti rengiant ir diegiant racionalią planų ir apskaitos dokumentaciją, pažangias buhalterinės apskaitos formas ir metodus naudojant šiuolaikines skaičiavimo technikos priemones;
 • užtikrinti, kad būtų sudarytas balansas ir operatyvios suvestinės ataskaitos apie pajamas, išlaidas ir biudžeto naudojimą, kiti statistiniai atsiskaitymų dokumentai, ir kad jie nustatyta tvarka būtų pateikti atitinkamiems organams;
 • teikti metodinę pagalbą įmonės padalinių darbuotojams buhalterinės apskaitos, kontrolės, atsiskaitymų ir ekonominės analizės klausimais;
 • pranešti įmonės direktoriui apie visus išaiškintus įmonės bei struktūrinių padalinių buhalterijos darbo trūkumus, būtinai paaiškinti jų atsiradimo priežastis ir siūlyti būdus jiems šalinti.